Resolved – Totem Park Haida/Salish ResNet Connection Issues – Feburary 9, 2016 17:30 PT

Totem Park Haida/Salish ResNet Connection Issues have been resolved.